Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden

De Cash to Card word je aangeboden door TivoliVredenburg. Jouw gebruik van de kaart is onderhevig aan de volgende “Gebruiksvoorwaarden”.
1. Introductie
a) In deze Gebruiksvoorwaarden kun je lezen wat jouw rechten en plichten zijn als “Gebruiker” van het Platform.
b) Waar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen naar: (i “je” of “jouw” wordt daarmee bedoeld de natuurlijke persoon die inlogt op een van de genoemde omgevingen (zie art.3); en met (ii) “wij”, “ons”, “onze” wordt bedoeld TivoliVredenburg.
2. Waarom deze Gebruiksvoorwaarden?
a) Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van de Cash to Card.
b) Het is van belang dat je tijdens het gebruik maken van de Cash to Card in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden handelt.
3. Wat wordt bedoeld de Cash to Card
a) De fysieke kaart daaraan verbonden programmatuur en account die je kunt verkrijgen bij de toegang tot de locatie en waarmee binnen de besloten omgeving van de locatie aankopen worden geregistreerd.
4. Wat wordt bedoeld met ‘de Organisatie’?
a) TivoliVredenburg is de Organisatie die de Cash to Card aanbiedt en verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens.
b) De Organisatie is de eigenaar van de Cash to Card
c) De Organisatie bepaalt de regels omtrent het opwaarderen van de betaalrekening en betalen met de QR code op de Cash to Card
d) Ter uitvoering van een op- of afwaardering werken we samen met een betaaldienstprovider.
5. Wat wordt bedoeld met ‘saldo’?
a) De Cash to Card registreert het saldo dat bij de Organisatie wordt bijgehouden.
b) Je kunt het saldo raadplegen door de QR code te scannen met de camera van je mobiele telefoon. Er opent dan een website waar je het saldo kunt raadplegen.
c) Via deze website kun je ook het saldo terugvragen. Dit kan binnen 1 jaar na de laatste opwaardering.
6. Hoe kan ik mijn saldo terugvragen?
• Scan de QR code
• Kies voor terugbetaling
• Registreer
• Kies voor terugbetaling aanvragen
• Je ontvangt het saldo uiterlijk na 2 weken op het door jou opgegeven betaalrekeningnummer.
7. Hoe kan ik met mijn tegoed betalen?
a) Je kan in TivoliVredenburg, Danel en Het Gegeven Paard met jouw tegoed betalen door de Cash to Card aan te bieden bij de pin terminal.
b) Het tegoed is alleen geldig bij TivoliVredenburg, Danel en Het Gegeven Paard.
c) Als je een betaling met jouw Cash to Card uitvoert, wordt het betaalde bedrag automatisch in mindering gebracht op jouw tegoed bij de Organisatie.
d) Er zijn geen kosten voor het betalen met de Cash to Card bij de Organisatie.
e) Na het uitvoeren van de betalingshandelingen kan je een betaling niet meer herroepen.
f) Wij mogen een opdracht voor een betaling weigeren als:
      a. het tegoed op jouw cash to card lager is dan het bedrag van de betaling;
      b. wij weten of vermoeden dat er sprake is van fraude of misbruik; of wij hiervoor een andere gegronde reden hebben.
8. Wie beheert het online opgeladen tegoed?
a) Het online opgeladen tegoed wordt ontvangen en beheerd door TivoliVredenburg.
9. Wat te doen bij verlies of diefstal?
a) In het geval van verlies of diefstal van jouw Cash to Card wordt jouw tegoed als verloren beschouwd, tenzij je de kaart hebt geregistreerd. In dat geval kan de kaart geblokkeerd worden door de Organisatie.
b) Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele aangifte en kosten en je draagt zelf het risico van eventueel verlies van saldo.
10. Wat je moet doen met een defecte Cash to Card?
Je kan een defecte kaart melden en inleveren bij de Organisatie. De Organisatie handelt dit verder met je af.
11. Wat zijn de gevolgen van fraude?
a) Frauduleuze handelingen met de Cash to Card, of een vermoeden daarvan dienen zo snel mogelijk aan ons te worden gemeld via de contactgegevens in artikel 19. Onder frauduleuze handelingen wordt onder meer verstaan het kopiëren en/of vervalsen van Cash to Card.
b) Wij kunnen naar aanleiding van jouw melding een onderzoek instellen, maar zijn daartoe niet verplicht. Wij kunnen bij een dergelijk onderzoek derden inschakelen.
c) Na melding van fraude of een vermoeden daarvan, hebben wij de bevoegdheid een Cash to Card op afstand te blokkeren. Wij hebben deze bevoegdheid ook als wij zelf een redelijk vermoeden hebben dat er frauduleuze handelingen worden gepleegd.
d) Na melding van fraude of een vermoeden daarvan, lever je de Cash to Card zo snel als mogelijk in bij de Organisatie.
e) Als wij concluderen dat de fraude aan jou te wijten is, houden wij je aansprakelijk voor alle geleden schade.
f) De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade die je lijdt in het geval van fraude tenzij dat te wijten is aan onze schuld of onze grove nalatigheid.
12. Wanneer eindigt jouw gebruiksrecht?
Het gebruiksrecht van de Cash to Card en de website eindigt in de volgende gevallen:
i) je levert jouw Cash to Card in bij de Organisatie;
ii) de houder van een Cash to Card overlijdt en wij ontvangen hiervan een melding;
iii) wij blokkeren op afstand een Cash to Card na melding van verlies of diefstal;
iv) wij blokkeren op afstand een Cash to Card bij fraude;
v) wij nemen een defecte Cash to Card in;
vi) wij zijn genoodzaakt het account te beëindigen vanwege een richtlijn of aanwijzing van een autoriteit, zoals een toezichthouder of een betaalinstelling;
vii) je hebt schriftelijk aangegeven dat je niet akkoord gaat met een wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden;
viii) de geldigheid van de Cash to Card gekoppeld aan het account (zoals gecommuniceerd door de Organisatie) is verstreken;
ix) een zwaarwegend belang rechtvaardigt beëindiging van het gebruiksrecht.
x) Je mag de Cash to Card na het einde van het gebruiksrecht niet meer gebruiken.
13. Hoe is jouw privacy beschermd?
a) De verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Organisatie.
b) De Organisatie bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van jouw persoonsgegevens, en handelt als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de toepasselijke privacywetgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG”).
c) CCV Lab BVBA verwerkt de persoonsgegevens die je deelt bij gebruik van de Cash to Card alleen ten behoeve van de Organisatie, en strikt volgens de schriftelijke instructies van deze Organisatie. CCV handelt dan ook als “Verwerker” in de zin van de AVG. Dit betekent onder meer dat CCV de data nooit voor eigen doeleinden zal raadplegen of verwerken.
d) Zodra de Organisatie hierom vraagt, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. Deze (en meer) afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst met de Organisatie.
e) Neem voor het privacy beleid van de Organisatie direct contact op met de Organisatie.
14. Wat zijn jouw plichten?
a) Je gaat zorgvuldig met je Cash to Card en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor hij is bedoeld.
b) Je bent verantwoordelijk voor de Cash to Card zodra je deze hebt ontvangen of aangemaakt. Vanaf dat moment ligt het risico van verlies, diefstal of beschadiging bij jou.
c) Je bent als enige gerechtigd de Cash to Card te gebruiken.
d) Het is niet toegestaan de Cash to Card te verkopen, ter verkoop aan te bieden of te verstrekken aan derden. Het is ook niet toegestaan de Cash to Card ten behoeve van derden op te (doen) laden.
e) Het is niet toegestaan de Cash to Card te gebruiken in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden of de instructies van de Organisatie.
f) Het is niet toegestaan de beveiligingsmaatregelen te verveelvoudigen, openbaar te maken, te wijzigen, te omzeilen of de werking daarvan op een andere manier te hinderen ten behoeve van ongeoorloofd gebruik. Het is ook niet toegestaan om gelegenheid te bieden tot een van de bovenstaande handelingen of deze handelingen door anderen te laten uitvoeren.
15. Wanneer zijn wij aansprakelijk?
a) Wij zijn tegenover jou niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de Cash to Card tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld.
b) Als wij aansprakelijk zijn voor enige schade hoeven wij je slechts schade te vergoeden als die in voldoende direct verband staat met de gebeurtenis waarvoor wij aansprakelijk zijn en daarvan een gevolg is, en die schade ons mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. Uit de wet vloeit voort dat je gehouden bent tot het in redelijkheid nemen van maatregelen ter voorkoming of beperking van schade.
16. Wat moet je verder nog weten?
a) Je ontvangt geen rente over het saldo.
b) Bij storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten kunnen wij het gebruik van de Cash to Card (tijdelijk) stopzetten of beperken.
c) Aan het online getoonde saldo van de Cash to Card kunnen geen rechten worden ontleend.
d) Indien je een betaling wenst te betwisten, dien je uiterlijk binnen 2 weken na constatering van een betalings- of registratiefout met de Organisatie contact op te nemen.
e) De gegevens in de administratie gelden in alle gevallen als dwingend bewijs voor het saldo.
f) De Organisatie kan je vragen om je te legitimeren.
g) Maximaal €150,00 mag er geladen worden op de cash to card.
17. Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden
a) Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd. Wij zullen een duidelijke mededeling communiceren om je te informeren over materiële wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
b) Als je het niet eens bent met een aanvulling, wijziging of vervanging van deze Gebruiksvoorwaarden, kan je binnen een periode van 2 maanden na wijziging jouw gebruiksrecht schriftelijk opzeggen en de Cash to Card bij ons inleveren. Als je binnen die periode niet schriftelijk reageert, word je geacht de aanvulling, wijziging en/of vervanging te hebben aanvaard.
18. Hoe kun je contact met ons opnemen?
a) Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden kan je contact opnemen met TivoliVredenburg in Utrecht.
19. Hoe zijn deze Gebruiksvoorwaarden te verkrijgen?
a) Je wordt gewezen op de Gebruiksvoorwaarden bij de aanschaf van de kaart.
b) Je kan de Gebruiksvoorwaarden opvragen via de contactgegevens.
c) Wij publiceren deze Gebruiksvoorwaarden en elke update daarvan op tivolivredenburg.nl/cashtocard.
d) Deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen in het Nederlands te verkrijgen. Alle communicatie in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zal in het Nederlands worden gevoerd.
20. Toepasselijk recht
a) Op deze Gebruiksvoorwaarden en iedere niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen die mochten ontstaan uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, met de mogelijkheid van beroep en eventueel cassatie.