Algemene Voorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en - Festivals (VNPF) aangesloten podia en festivals. Bij goedkeuring van de algemene voorwaarden bevestigt de bezoeker de privacyverklaring gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door alle Nederlandse poppodia en festivals (hierna te noemen: de onderneming) die aangesloten zijn bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), indien en voorzover deze onderneming deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een actuele lijst van aangesloten ondernemingen is op te vragen bij de VNPF, Funenpark 1, 1018 AK Amsterdam, www.vnpf.nl.

1.2 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de onderneming en degene die (hierna te noemen: de "klant") een toegangsbewijs bestelt/koopt, ter zake een door de onderneming georganiseerd evenement. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomst tot stand komt via een door de onderneming voor het betreffende evenement ingeschakelde (officiële) (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: "(voor)verkoopadres") . Daarnaast gelden deze Algemene Bezoekersvoorwaarden voor een ieder die enig evenement in het gebouw of op het terrein bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met de onderneming heeft gesloten.

1.3 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.4 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 Alle door de onderneming, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend en de onderneming is niet verplicht een toegangsbewijs te verkopen aan een klant.

2.2 De overeenkomst tussen de onderneming en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij de onderneming dan wel een (voor)verkoopadres, koopt. Er geldt dan ook geen bedenktijd.

2.3 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de onderneming verstrekt fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een door of vanwege de onderneming verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden. De digitale code is een unieke code.

2.4 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.5 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de onderneming. Een geldig toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De onderneming mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). De onderneming is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de onderneming verstrekte toegangsbewijs.

2.6 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs. De klant ontvangt van de onderneming of het (voor)verkoopadres het toegangsbewijs in een dusdanige staat dat de onderneming daarmee op eenvoudige wijze in staat is om de echtheid/geldigheid daarvan op eenvoudige wijze te controleren. De klant is verplicht om het toegangsbewijs op eerste verzoek van de onderneming voorafgaande aan het evenement te tonen in eenzelfde staat. Indien het toegangsbewijs, bijvoorbeeld door beschadiging, niet meer op echtheid/geldigheid is te controleren, heeft de onderneming het recht om toegang te weigeren.

2.7 Alleen aanschaf bij een (voor)verkoopadressen of bij de onderneming garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast terzake de aanschaf bij een (voor)verkoopadres of de onderneming rust op de klant.

2.8 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een fysiek of digitaal document voorzien van een digitale code die door een scanner gelezen kan worden of een verstrekte digitale code die door een scanner gelezen kan worden, wordt o.a. via elektronische communicatie aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De onderneming kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.9 Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs via de post ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De onderneming kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen. Indien het toegangsbewijs niet is ontvangen, is dat niet de verantwoordelijkheid van de onderneming. De klant dient zich in dat geval tijdig, dat wil zeggen in een dusdanig stadium voorafgaande aan de aanvang van het evenement dat de onderneming het gekochte toegangsbewijs tijdig ongeldig kan maken en een nieuw toegangsbewijs kan verstrekken, te wenden tot de onderneming of het (voor)verkoopadres waar hij het toegangsbewijs heeft gekocht, onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken, bij gebreke waarvan de onderneming het recht heeft de klant de toegang te ontzeggen.

2.10 De onderneming behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen per klant, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door de onderneming gestelde maximum te houden.

2.11 Een toegangsbewijs geeft geen recht op toegang na afloop van het betreffende evenement.

2.12 De onderneming of het (voor)verkoopadres zijn gerechtigd om de klant bovenop de prijs voor het toegangsbewijs een vergoeding in rekening te brengen ter dekking van de kosten gemoeid met de totstandkoming van de overeenkomst (hierna: servicekosten).

2.13 De onderneming is gerechtigd om aan het recht op toegang de voorwaarde te verbinden dat de klant voorafgaand aan het bijwonen van het evenement tegen betaling lid wordt van de onderneming.

Artikel 3 - Verbod doorverkoop

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en mag dit derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan bieden of in het kader van commerciële doeleinden verstrekken.

3.2 De klant mag op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit maken in verband met het evenement en/of een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie om het toegangsbewijs (door) te verkopen. Het oordeel van de onderneming dat de intentie is gericht op (door) verkoop is bindend.

3.3 De klant mag zijn toegangsbewijs om niet aan derden ter beschikking stellen, mits dit niet in het kader van commerciële doeleinden geschiedt en hij de aan hem als klant opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in de deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, waaronder het verbod van doorverkoop, ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en garandeert jegens de onderneming dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.4 Indien de klant één of meerdere van zijn verplichtingen, zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel, niet nakomt en/of zich een inbreuk op de garantie voordoet, is de klant een direct opeisbare boete van €10.000,- per overtreding (per toegangsbewijs) aan de onderneming verschuldigd en een boete van €5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, onverminderd het recht van de onderneming om van de klant bovendien nakoming en/of (in plaats van de boete) vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

3.5 Een toegangsbewijs dat is/wordt doorverkocht en/of voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, kan door de onderneming ongeldig worden gemaakt. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht op toegang tot het evenement, zonder dat de klant en/of de houder recht heeft op restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 4 - Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om de onderneming onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.2 Tenzij door de onderneming anders georganiseerd, dient de klant in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.3 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering (inclusief evt. meegevoerde handbagage) bij bezoek van het evenement.

4.4 Gedurende het verblijf van de klant op/in de plaats waar het evenement plaatsvindt dient de klant zich in overeenstemming met de huisregels van de onderneming te gedragen. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de door de onderneming daartoe aangewezen functionarissen, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

4.5 Het is de klant onder meer verboden:

a) Foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het evenement.

b) Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

c) Te roken op de plaats waar het evenement wordt gehouden.

d) Glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

e) Drugs mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken, en in sommige gevallen aanhouding en aangifte bij de politie.

f) Naar het oordeel van de daartoe door de onderneming aangewezen personen gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

g) gezichtsbedekkende kleding te dragen, dit om redenen van beveiliging. Een klant van wie het gezicht niet zichtbaar is, kan de toegang tot de locatie ontzegd worden.

h) Grote (rug-)tassen, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens of andere grote objecten mee te brengen naar de locaties waar het programma wordt gepresenteerd.

i) Beschadigingen aan te richten aan de plaats waar het evenement plaats vindt. De klant is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht in of aan de plaats waar het evenement plaats vindt.

j) Goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

k) Andere klanten te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door ongepast gedrag (daaronder begrepen molest) en diefstal.

Artikel 5 - Rechten van de onderneming

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en is de onderneming gerechtigd de koop met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, bijvoorbeeld door middel van het ongeldig maken van het toegangsbewijs. In de situatie(s) bedoeld in de vorige zin heeft de klant geen recht op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het (voor)verkoopadres/de onderneming heeft voldaan en/of andere schadevergoeding. Een ongeldig gemaakt toegangsbewijs geeft geen recht (meer) op toegang tot het evenement. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.2 De onderneming is gerechtigd de klant die tijdens een of meer vorige bezoeken aan de locatie waar het evenement wordt georganiseerd de regels uit deze Algemene Bezoekersvoorwaarden heeft overtreden, of wanneer op andere wijze gerechtvaardigde de vrees voor beschadiging door de klant bestaat, de toegang tot plaats waar het evenement wordt gehouden voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. De onderneming behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de onderneming dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de onderneming gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren en het toegangsbewijs ongeldig te maken, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest, de organisator die de locatie van de onderneming heeft gehuurd, en/of de onderneming zijn gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken van het evenement en de plaats waar dit plaatsvindt, inclusief het publiek, alsmede om dit te openbaar maken en te verveelvoudigen. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor reeds nu vooralsdan toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.

5.5 De onderneming is gerechtigd de (reguliere) openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door de onderneming noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van de plaats waar het evenement plaats heeft. Een dergelijke aanpassing van de(reguliere) openingstijd geeft de klant geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs en/of schadevergoeding.

5.6 Er is cameratoezicht op de plaats waar het evenement wordt georganiseerd. Camerabeelden worden gedurende een door de onderneming te bepalen periode bewaard en worden zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.
5.7 Indien zulks naar inzicht van de onderneming aangewezen is met het oog op handhaving van de orde en de rust heeft de onderneming het recht om een klant toegang tot het bijwonen van het evenement te weigeren, zonder dat recht op restitutie van het betaalde en/of schadevergoeding bestaat, indien deze pas arriveert na aanvang van het evenement.

Artikel 6 - Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop de onderneming geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de onderneming niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder meer wordt onder overmacht verstaan: overlast, ongemak en/of onrechtmatige handelingen veroorzaakt door derden, waaronder andere bezoekers en/of de optredende artiesten, door onderhoudswerkzaamheden, door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten, door de aanwezigheid van het vrije zichtbenemende personen en/of voorwerpen, door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, en/of door de toewijzing en verdeling van de staan of zit-plaatsen. Fouten gemaakt door derden in bijvoorbeeld aankondigen, mededelingen en/of prijsopgaven met betrekking tot het evenement vallen eveneens onder overmacht. In geval van overmacht bestaat geen recht op restitutie en/of schadevergoeding.

6.2 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft de onderneming het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de onderneming wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal de onderneming uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die de onderneming heeft vermeld op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan de onderneming of het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.2 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal de onderneming slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die de onderneming heeft vermeld op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan de onderneming of het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Restitutie vindt uiterlijk binnen dertig dagen na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.4 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de onderneming wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Als de klant het evenement op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke door of namens de onderneming op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant aan het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.2 heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt of voor de nieuwe datum van het evenement als dit minder dan vier weken na de oorspronkelijke datum plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres.

Overige schade zal nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid van de onderneming

7.1 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de onderneming niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen, waaronder schade uit gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen en/of letsel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de onderneming.

7.2 De onderneming is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de onderneming toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de onderneming is verzekerd en in dat geval slechts tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed. De aansprakelijkheid van de onderneming is uitgesloten (en komt dus niet voor vergoeding in aanmerking):

a) schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen huurders van (ruimten in of gedeeltes van ) de plaats waar het evenement plaatsvindt en de door deze derden ingeschakelde personen;
b) schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van de onderneming gegeven instructies en van het niet naleven van de huisregels;

7.3 De onderneming zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.4 De onderneming is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze (kwaliteit) van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. De onderneming is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van een evenement.

7.5 De onderneming is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 - Voorwaarden gebruik garderobe van de onderneming

8.1 Indien de onderneming een garderobe ter beschikking stelt, heeft de onderneming heeft het recht afgifte van voorwerpen in de garderobe te weigeren, waaronder objecten van een naar de uitsluitende mening van de onderneming te grote omvang. Voor het gebruik van de garderobe van de onderneming wordt een vaste prijs gerekend per voorwerp,. Alleen jassen, sjaals, tassen, hoeden, helmen en paraplu's worden voor afgifte in bewaarneming geaccepteerd. Behalve in tassen mogen zich daarin geen voorwerpen bevinden.

8.2 Per afgegeven voorwerp wordt één ontvangstbewijs verstrekt. Teruggave van voorwerpen geschiedt uitsluitend tegen overhandiging van dit ontvangstbewijs.

8.3 De onderneming wil geen overeenkomst van bewaarneming aangaan voor voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan €150,-. Voorwerpen (inclusief hun inhoud) met een (totaal)waarde hoger dan €150,- mogen niet bij de garderobe worden afgegeven. Degene die gebruik maakt van de garderobe garandeert dat de waarde van een af te geven voorwerp niet hoger is dan €150,- en kan en zal de onderneming niet aansprakelijk stellen ter zake vermissing of beschadiging daarvan voor een bedrag hoger dan €150,-.

8.4 De aansprakelijkheid van de onderneming is te allen tijde beperkt tot €150,- voor elk bij de garderobe afgegeven voorwerp (inclusief inhoud). De onderneming is niet aansprakelijk voor andere schade dan schade aan of in verband met de vermissing van een voorwerp zelf, en dus niet voor indirecte en/of gevolgschade.

8.5 De klant die een voorwerp afgeeft bij de garderobe vrijwaart de onderneming voor schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) het afgegeven voorwerp.

8.6 Afgegeven voorwerpen worden door de onderneming bewaard uitsluitend voor de duur van het betreffende evenement. De klant is verplicht bij de garderobe afgegeven voorwerpen bij de onderneming af te halen voordat hij de locatie waar het evenement wordt gehouden verlaat, bij gebreke waarvan de onderneming het recht heeft geen teruggave te doen. Iedere overeenkomst van bewaarneming eindigt op het moment van het sluiten van de locatie, volgend op de in bewaargeving van het voorwerp.

Artikel 9 - Persoonsgegevens

9.1 De onderneming verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website(s) conform haar privacyverklaring en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De privacyverklaring van TivoliVredenburg is hier beschikbaar.

Artikel 10 - Slotbepalingen

10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de onderneming bestaat is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, de overeenkomst tussen de onderneming en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.